Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

THẬP ĐẠI CHÂN NGÔN DUY NGÃ SỞ HỮU THUYẾT

"Đã là Phật tử nhất định phải biết Đức Phật như thế nào. Hãy tận thu những gì tôi truyền đạt trong bộ pháp này. Nam mô thập phương tam thế nhất thiết Chư Phật tác đại chứng minh!"

PHẨM MỞ ĐẦU.

Nhat Phu Ho:
A Di Đà Phật! Dạ con chào Thầy! Xin Thầy vui lòng cho con hỏi.
Trong Duy Thức học con thường nghe nói về năm Tâm Pháp gồm: (1) Tâm Pháp là A Lại Da Thức; (2) Tâm Sở Hữu Pháp là Mạc Na Thức; (3) Sắc Pháp; (4) Tâm Bất Ư Hành Pháp; (5) Tâm Vô Vi Pháp. Ba Tự Tánh gồm có: (1) Y Tha Khởi Tánh; (2) Biến Kế Sở Chấp Tánh; (3) Viên Thành Thật Tánh. Bát Thức gồm có: (1) Nhãn Thức; (2) Nhĩ Thức; (3) Tỷ Thức; (4) Thiệt Thức; (5) Thân Thức; (6) Ý Thức; (7) Mạc Na Thức; (8) A Lại Da Thức. Và cuối cùng là Vô Ngã...

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

VẬT CHẤT VÀ THỂ TÁNH CỦA NHƯ LAI

Hãy quán xét thật kỹ lời giảng của tôi về tánh không và những lời giải thích của tôi. Sau đó, ông hãy dùng trí huệ đó để quán xét nghĩa thâm sâu vi mật của đoạn kệ sau đây trong kinh Hoa Nghiêm:
"Bao nhiêu vi trần trong thế giới
Trong mỗi vi trần thấy các cõi
Bửu quang hiện Phật vô lượng số
Cảnh giới tự tại của Như Lai

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

PHÁP THOẠI: NÓI VỀ NGHIỆP - NGHIỆP QUẢ

"Trong quá trình vận động của ý thức của chúng sinh, nó luôn ảnh hưởng đến thế giới xung quanh huống chi là vận động thô sơ bằng thân thể hoặc thiết bị công nghệ,.. Trong quá trình vận động của ý thức của chúng sinh và những vận động của thân hay thiết bị công nghệ,... có những điểm chung tương tự nhau hoặc riêng lẻ. Sự vận động có những điểm chung của đa số ảnh hưởng đến chính bản thân, những chúng sinh xung quanh và thế giới xung quanh. Sự vận động như vậy là nghiệp cộng đồng và chúng sinh nơi đó sẽ nhận kết quả của sự vận động đó."
(Pháp Không Chân Như)
***

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

NĂNG LƯỢNG TỐI

Pháp Không Chân Như:
Về năng lượng tối thì không có gì để giảng. Con người và các nhà khoa học trên thế giới không biết nguyên nhân nào, nguồn năng lượng nào làm cho Vũ trụ giãn nở, các thiên hà dần cách xa nhau. Nhưng những người đã nghe các tuyên bố của tôi thì việc trả lời cho thắc mắc đó thì rất đơn giản.

KHÔNG GIAN

Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề không gian. 

Không gian là một khái niệm đã tồn tại trong tâm thức của con người. Nhờ khái niệm không gian, con người mới hiểu biết những thứ xung quanh. Con người rời khỏi khái niệm đó cũng giống như người không có tâm thức. Và con người cũng không thể tự mình dứt trừ khái niệm đó ra khỏi tâm thức của mình.