Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

CHẤP TRƯỚC

"Lời dạy của Phật, cho dù được truyền thừa từ phương Bắc hay phương Nam, phương Đông hay phương Tây,... phương trên hay phương dưới, nếu là sự truyền thừa y hệt, thì lời dạy của Phật không bao giờ xảy ra điểm khác biệt không thể dung hòa. Nghĩa rằng, lời Phật dạy không bao giờ có sự mâu thuẫn hoặc phủ định lẫn nhau. Ở đây, có chăng là sự khác biệt. Sự khác biệt nhân đâu mà có? Tùy mục đích của lời dạy, tùy khả năng và phương tiện sẵn có của từng chúng sinh. Sự khác biệt ở đây là gì? Ở đây nói một phần, ở kia nói nhiều phần về một sự thật." (Pháp Không Chân Như)
***

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Phẩm: NÓI VỀ TỤNG KINH

"Chư Phật tử! Những ai tụng kinh với ý nghĩ như sau là đúng pháp. 
Vị ấy nghĩ: Đây là lời Phật, chư đại Bồ tát dạy. Tôi cần phải hiểu rõ lời dạy của chư Ngài. Lời chư Ngài dạy, từng từ, từng cú pháp, từng đoạn, từng đề mục, từng phẩm rất kỹ càng, rất giá trị, không thừa không thiếu, thâm sâu vi diệu. Vì vậy, tôi cần phải đọc kỹ, cần phải suy nghĩ kỹ, cần phải quán chiếu kỹ từng từ, từng cú pháp, từng đoạn, từng đề mục, từng phẩm để hiểu biết đầy đủ, để hiểu biết chính xác.." (Pháp Không Chân Như)
***

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Phẩm: NÓI VỀ LINH HỒN

"Sau khi có sự thay đổi lớn, hệ vật chất vi tế còn lại đến lúc đó sẽ rời khỏi thân thể thô sơ phụ thuộc những thứ từ bên ngoài để nuôi sống (để cân bằng ổn định trạng thái). Cái đó, con người gọi là linh hồn. Nó chính là thực thể chúng sinh sau khi chết (sau khi thay đổi lớn). Nó, những gì còn lại của chúng sinh, tức là những gì còn được chấp thủ là của mình, là chính mình, là của tự ngã của mình. Nếu một vị tu hành đắc đạo nhập niết bàn thì Nó không còn là của vị ấy. Nó bị bỏ lại và nó tự tại như chính nó, không có tánh biết để biết mọi thứ và những thứ thuộc về chân tâm." (Pháp Không Chân Như)
***

Phẩm: NÓI VỀ XÁ LỢI

"Khoa học không thể biết chính xác cấu trúc của Xá Lợi. Đối với họ, Xá Lợi là một vật mà cấu trúc của nó không như những cấu trúc vật chất mà họ đã biết. Nhiều người đã tôn thờ Xá Lợi, cầu xin Xá Lợi như một vị thần, tu pháp Xá Lợi, xem Xá Lợi là một linh thiêng,... vì họ không biết nó là gì. Sự không biết dễ dàng trở nên mê tín." (Pháp Không Chân Như)
***

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

THÁNH NGÔN (tiếp theo)

Bộ ảnh chất lượng cao có thể dùng để in màu khổ giấy 672x378mm. Bộ ảnh này có thể đặt trong khung hình treo ở nhà, chùa, các quán chay, các cơ sở từ thiện,...

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Thiếu sót lớn trong bài tụng BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Bài Bát nhã ba la mật đa tâm kinh là bài kinh cốt yếu cô đọng nội dung trong bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn. Hành giả trì chí hành trì bài kinh này sẽ giúp cho hành giả chứng đạt giác ngộ. Tuy nhiên, trong bài kinh cốt yếu này lại thiếu câu cốt yếu nhất, cũng chính là câu thần chú, là câu chú vô thượng, là câu chú không gì sánh bằng, trừ được tất cả khổ ách, chân thật không hư dối.