Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

LẬP PHÁP

Pháp Không Chân Như: Sự việc lựa chọn tên miền sẽ do chư vị quyết định, vì nó phục vụ cho chư vị và những người khác. Do vậy nên tôi muốn chư vị quyết định. Để có thể lựa chọn tốt hơn, nhân duyên này tôi trình bày ngắn về phương pháp mà chư Phật và Bồ tát nương tựa để lập pháp.
Muốn giải thoát, trước hết phải đạt được nhất tâm hướng thiện. Vì sao như vậy?

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

THẬP ĐẠI CHÂN NGÔN DUY NGÃ SỞ HỮU THUYẾT - PHẨM MỞ ĐẦU

"Đã là Phật tử nhất định phải biết Đức Phật như thế nào. Hãy tận thu những gì tôi truyền đạt trong bộ pháp này. Nam mô thập phương tam thế nhất thiết Chư Phật tác đại chứng minh!"
(Pháp Không Chân Như)
***

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

SỰ THẬT VỀ ÁNH SÁNG

Những Điều Cần Biết Về Thế Giới Vật Chất Vũ Trụ
Bài Thứ Hai: Sự Thật Về Ánh Sáng
-----------
Trong bài thứ nhất của chương Những điều cần biết về thế giới vật chất Vũ Trụ, đã giúp cho các bạn hiểu biết đúng về hạt vật chất sơ cấp, môi trường chân không, và vạn vật có hút nhau như Newton đã tuyên bố hay không. Trong bài thứ hai này sẽ giúp các bạn khám phá sự thật về: Ánh sáng mà các bạn đã biết nói riêng và bức xạ điện từ nói chung có phải được cấu tạo từ các chùm hạt photon hay không, hạt photon là hạt có thật hay không có thật. 

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

NHẤT THIẾT TRÍ

TÂM PHÁP THỨ NHẤT

Bao nhiêu vi trần trong Vũ Trụ,
Bấy nhiêu Phật tánh cùng Như Lai.
---
Chú thích:
- Vi trần: tại đây, là hạt vật chất cội gốc.

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

THẬT TƯỚNG KHÁC XA VỚI SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG

"Phật, Bồ tát thuyết pháp không nói bóng, nói gió, nói ẩn dụ. Phật pháp thâm sâu khó hiểu mà nói bóng, nói gió, nói ẩn dụ thì làm sao hiểu cho được. Chỉ có điều vì thật tướng khác xa với sự vật hiện tượng nên chư Phật, Bồ tát dùng nhiều phương tiện để diễn đạt về nó ở một giới hạn nhất định chứ không thể diễn đạt rốt ráo. Muốn biết rốt ráo thì phải tu, phải hành thiền quán." (Pháp Không Chân Như)