Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

NHẤT THIẾT TRÍ

TÂM PHÁP THỨ NHẤT

Bao nhiêu vi trần trong Vũ Trụ,
Bấy nhiêu Phật tánh cùng Như Lai.
---
Chú thích:
- Vi trần: tại đây, là hạt vật chất cội gốc.

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

THẬT TƯỚNG KHÁC XA VỚI SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG

"Phật, Bồ tát thuyết pháp không nói bóng, nói gió, nói ẩn dụ. Phật pháp thâm sâu khó hiểu mà nói bóng, nói gió, nói ẩn dụ thì làm sao hiểu cho được. Chỉ có điều vì thật tướng khác xa với sự vật hiện tượng nên chư Phật, Bồ tát dùng nhiều phương tiện để diễn đạt về nó ở một giới hạn nhất định chứ không thể diễn đạt rốt ráo. Muốn biết rốt ráo thì phải tu, phải hành thiền quán." (Pháp Không Chân Như)

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

TỪ ĐÂU ĐẾN THÌ HÃY ĐI NGƯỢC DÒNG VỀ NƠI CŨ

‎Lê Tuyết Minh Thư:‎ 
Bạch Thầy! Xin Thầy chỉ dẫn bến mê cho con. Làm cách nào để quên đi một người mình yêu thương. Nếu kiếp này do thiếu nợ người đó thì con xin trả; nhưng con sợ kiếp này là nhân kiếp sau, người đó lại sẽ trả quả, sẽ đau khổ vì con thì thật là oan trái. Vì thật sự con không muốn người đó đau lòng. Xin Thầy hãy chỉ dẫn cho con.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

‎"Niết Bàn là cảnh giới có được chứ chẳng phải nơi chốn, cõi nước, thế giới này, thế giới kia. Niết Bàn là cảnh giới của chư Phật, là cảnh giới thường còn vĩnh viễn, an lạc vĩnh viễn, đạt được chân ngã, thanh tịnh vĩnh viễn." (Pháp Không Chân Như)
----------

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

ĐƯỢC THÂN NGƯỜI RẤT KHÓ

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài từng dạy chúng ta rằng được thân người rất khó. Vậy nên chúng ta không nên dễ dãi phó thác cho cái thân khó được này làm những điều mà chính ta chưa quán xét một cách nghiêm túc và tĩnh tâm để rồi uổng phí một đời người khó được.