Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

QUYỂN KINH LỚN

SÁU MƯƠI TUYÊN BỐ TỔNG QUÁT SỰ THẬT VỀ VŨ TRỤ
(Tròn một năm ngày tuyên bố: 05/6/2016 - 05/6/2017)

“Thông qua một hạt bụi, có thể thấy được sự thật của cả Vũ Trụ. Tất cả các hạt bụi cũng đều như vậy.
Nếu có một người thông tuệ, biết rõ mọi lý, sự trong một hạt bụi, biên chép lại trên vài trang giấy thì tựa như một quyển kinh lớn bằng một tỷ Thiên hà, đem lại lợi ích lớn cho muôn loài.” (Pháp Không Chân Như)
***

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

VẠN PHÁP VÀ CHÚNG SINH

"Tất cả pháp đều từ hai thứ mà có. Thế nào là hai thứ? Đó là do chúng sinh chẳng nhận biết được thật tướng mà có và thật tướng đó chính là thật tướng của vật chất. Do nghĩa này, hai thứ đó là chúng sinh si mê và vật chất. Nếu chúng sinh không si mê thì pháp chẳng thành lập. Nếu không nương vào vật chất thì pháp chẳng thành lập. Nương vào chúng sinh si mê và vật chất mà pháp được thành lập. Thế nào là pháp được thành lập? Chúng sinh nhận biết một thứ chẳng thật tướng, gọi giả tướng đó là thứ này, thứ kia nên có thứ này thứ kia, vì vậy mà gọi là pháp được thành lập. Vậy nên bất cứ pháp đều chẳng thật tướng, đều huyễn thuật. Vì tất cả pháp đều từ hai thứ mà có, nên bất cứ pháp đều vô ngã." (Pháp Không Chân Như)
*** 

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

CHƯ PHẬT BA ĐỜI CHẲNG BAO GIỜ TUYÊN THUYẾT CHÚNG SINH VÔ NGÃ.

"Nếu nói chúng sinh vô ngã thì khi chúng sinh đạt được giải thoát, thứ gì gọi là Phật? Chẳng có thứ gì gọi là Phật ư? Nếu chẳng có thứ gì gọi là Phật thì chẳng có Phật. Nếu có thứ gì gọi là Phật thì thứ đó là thường hằng vì Phật là thường hằng. Vì thứ đó thường hằng thì nó chẳng sanh, cũng chẳng bị sanh, chẳng diệt, cũng chẳng bị diệt, chẳng hư hoại, biến đổi. Vì vậy, nó chẳng sai khác khi chúng sinh chưa thành Phật và khi gọi là Phật." (Pháp Không Chân Như)
***

VẤN ĐÁP VỀ NGHĨA VI MẬT TRONG KINH PHẬT

Trong Kinh Hoa Nghiêm có kệ rằng:

"Như có quyển kinh lớn
Lượng bằng cõi tam thiên,
Chứa trong một hạt bụi,
Tất cả hạt cũng thế. 
Có một người thông tuệ 
Mắt sáng nhìn thấy rõ, 
Đập hạt bụi lấy kinh,
Làm lợi cho muôn loài. "

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

VẤN ĐÁP VỀ QUY Y TAM BẢO

Phật tử Ben Vo hỏi:

Tôi không quy y Tam Bảo, tự mình quay lòng làm Phật, vậy có thành Phật không? Không biết một pháp gì, không chấp một pháp gì, tâm không trụ vào bất cứ gì, vậy có phải là Đạo không?